.

جزوات درس سیستم های هوشمند 911


جزوات درس سیستم های  هوشمند


استاد: علیرضا عسکریان

  

جزوه اول


دانلود 

 

جزوه دوم ابزار دقیق


دانلود