.

نرم افزار آنالیز ریسک (درخت خطا )CARA-FaultTree

درخت خطا یا FaultTree  یکی از راههای آنالیز ریسک می باشد شما میتوانید Cara-FaultTree   این نرم افزار را دانلود کنید و با کمک گرفتن از Help آن براحتی از آن جهت ارزیابی ریسک استفاده کنید.  

 

 

  

 

دانلود